تدوين آئين نامه كار در ارتفاع

مدیرکل بازرسی کار وزارت کار و امور اجتماعی از برنامه تدوین آئین نامه کار در ارتفاع با تصویب شورای عالی حفاظت فنی خبر داد. ابراهیم سلطانی نسب گفت: در این ارتباط تاکنون کاری براساس پایه علمی انجام نشده بود که با تصویب شورای عالی حفاظت فنی، تدوین آئین نامه آن در دستور کار قرار خواهد گرفت.وي اظهار داشت: یکی دیگر از برنامه های حوزه بازرسی کار برگزاری همایش مسئولیت مدنی کارفرما و تولیدکننده در حوادث ناشی از کار است که در این ارتباط باید سمینارهای علمی درخصوص کار در ارتفاع را نیز به آن افزود.سلطانی نسب در ادامه به تصویب حداقل شش آئین نامه جدید دیگر در حوزه بازرسی کار و افزایش ایمنی در کارگاه ها در سال جاری خبر داد.